Terma Penggunaan

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Asia Web Direct Co., Ltd., yang mempunyai pejabat berdaftarnya di c/o Baker Tilly Management Services 9/17 Moo 6, Thepkasattri Road, Daerah Kecil Rasada, Daerah Muang Phuket, Provinsi Phuket, Thailand. Istilah "kami (we)", “kami (us)" dan "Syarikat" merujuk kepada Asia Web Direct Co., Ltd., syarikat gabungannya dan/atau pembekal dan penyedia ("AWD") masing-masing, dan "anda" merujuk kepada individu perseorangan yang membuat akaun dengan kami dan/atau pelanggan yang menempah tempahan melalui kami secara langsung melalui laman web ini, atau tidak langsung melalui mana-mana syarikat gabungan kami yang menyediakan perkhidmatan. Laman web ini ditawarkan kepada anda dengan syarat bahawa penerimaan anda tanpa pengubahsuaian terma, syarat dan notis yang terkandung di dalam ini yang ada pada masa tempahan dibuat. Semua penggunaan akaun anda oleh anda dan penggunaan oleh kami untuk maklumat yang berkaitan dengan akaun anda bersama-sama dengan tempahan anda yang ditempah melalui kami adalah tertakluk pada terma, syarat dan notis berikut. Penggunaan laman web ini merupakan persetujuan anda kepada semua terma, syarat, dan notis tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini maka anda tidak dibenarkan untuk menggunakan laman web ini. AWD boleh melanjutkan manfaat pengaturan dalam perjanjian ini kepada syarikat gabungannya yang menawarkan perkhidmatan pelancongan dalam talian di bawah nama AWD.


PENGEHADAN PENGGUNAAN DIRI DAN BUKAN KOMERSIL

Laman web ini adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil anda. Kandungan dan maklumat di laman web ini (termasuk, tanpa had, harga dan ketersediaan perkhidmatan pelancongan), serta infrastruktur yang digunakan untuk menyediakan kandungan dan maklumat tersebut, adalah hak milik AWD atau pembekal dan penyedianya. Oleh itu, sebagai syarat untuk menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web ini atau kandungannya atau maklumat untuk tujuan komersil atau bukan peribadi (secara langsung atau tidak langsung). Walaupun anda boleh membuat salinan terhad jadual perjalanan anda (dan dokumen berkaitan) untuk perjalanan atau perkhidmatan yang dibeli melalui laman web ini, anda bersetuju untuk tidak mengubah, menyalin, mengedar, menghantar, memaparkan, mempersembahkan, menghasilkan semula, menerbitkan, memberi lesen, membuat kerja terbitan darinya, memindahkan, atau menjual atau menjual semula sebarang maklumat, perisian, produk, atau perkhidmatan yang didapati dari laman web ini. Di samping itu, sama ada anda mempunyai tujuan komersil atau tidak, anda bersetuju untuk tidak:

1. mengakses, memantau atau menyalin sebarang kandungan atau maklumat dari laman web ini menggunakan sebarang robot, lelabah, pengaut atau cara automatik lain atau sebarang proses manual untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis AWD yang jelas;

2. melanggar sekatan dalam apa-apa pengepala pengecuali robot pada laman web ini atau memintas atau melepasi langkah-langkah lain yang diguna pakai untuk menghalang atau mengehadkan akses ke laman web ini;

3. mengambil sebarang tindakan yang mengenakan, atau boleh mengenakan, menurut budi bicara AWD, muatan besar yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur AWD; atau pautan mendalam pada mana-mana bahagian laman web ini (termasuk, tanpa had, laluan pembelian bagi sebarang perkhidmatan pelancongan) bagi sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis AWD yang jelas


PENAFIAN LIABILITI

TIADA APA-APA DALAM PERJANJIAN INI AKAN, ATAU AKAN DIANGGAP, MENGEHADKAN ATAU MENGECUALIKAN LIABILITI KAMI UNTUK PENIPUAN KAMI JUGA BUKAN UNTUK KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEMATIAN YANG DISEBABKAN OLEH KECUAIAN KAMI.

MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG DITERBITKAN DI LAMAN WEB INI MUNGKIN TERMASUK KETIDAKTEPATAN ATAU RALAT TIPOGRAFI. AWD DAN SYARIKAT GABUNGANNYA, TERUTAMANYA, TIDAK MENJAMIN KETEPATAN, DAN MENOLAK LIABILITI UNTUK KETIDAKTEPATAN YANG BERKAITAN DENGAN HOTEL DAN GAMBAR PEMBEKAL YANG LAIN, HARTANAH HOTEL, PELAYARAN, KENDERAAN DAN PERIHAL PRODUK LAIN DAN SENARAI KEMUDAHAN HOTEL DAN PERIHAL PRODUK LAIN YANG DIPAPARKAN DI LAMAN WEB INI , YANG KEBANYAKAN MAKLUMAT DISEDIAKAN OLEH PEMBEKAL MASING-MASING. PENARAFAN HOTEL YANG DIPAPARKAN DI LAMAN WEB INI HANYA BERTUJUAN SEBAGAI PANDUAN AM, DAN AWD DAN SYARIKAT GABUNGANNYA TIDAK MENJAMIN KETEPATAN PENARAFAN INI. PERUBAHAN DITAMBAH PADA MAKLUMAT INI SECARA BERKALA DI SINI. AWD, SYARIKAT GABUNGANNYA, DAN/ATAU PEMBEKAL MASING-MASING BOLEH MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN DAN/ATAU PERUBAHAN PADA LAMAN WEB INI PADA BILA-BILA MASA.

AWD, SYARIKAT GABUNGANNYA, DAN/ATAU PEMBEKAL MASING-MASING TIDAK MEMBUAT PERWAKILAN MENGENAI KESESUAIAN MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG TERKANDUNG DI LAMAN WEB INI UNTUK SEBARANG TUJUAN, DAN KEMASUKAN ATAU PENAWARAN JUALAN UNTUK SEBARANG PRODUK ATAU PERKHIDMATAN DI LAMAN WEB INI TIDAK MEMBENTUK SEBARANG PENGENDORSAN ATAU PENGESYORAN PRODUK ATAU PERKHIDMATAN TERSEBUT OLEH AWD ATAU SYARIKAT GABUNGANNYA. SEMUA MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN TERSEBUT YANG DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN. AWD, SYARIKAT GABUNGANNYA, DAN/ATAU PEMBEKAL MASING-MASING DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN DAN SYARAT YANG BERKAITAN DENGAN MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN INI, TERMASUK SEMUA JAMINAN TERSIRAT DAN SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK, DAN BUKAN PELANGGARAN.

PENYEDIA, HOTEL DAN PEMBEKAL LAIN YANG MENYEDIAKAN PERJALANAN ATAU PERKHIDMATAN LAIN UNTUK AWD ADALAH KONTRAKTOR BEBAS DAN BUKAN EJEN ATAU KAKITANGAN AWD ATAU SYARIKAT GABUNGANNYA. AWD DAN SYARIKAT GABUNGANNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK TINDAKAN, KESILAPAN, PENGABAIAN, PERWAKILAN, JAMINAN, PELANGGARAN ATAU KECUAIAN MANA-MANA PEMBEKAL TERSEBUT ATAU UNTUK APA-APA KECEDERAAN PERIBADI, KEMATIAN, KEROSAKAN HARTA, ATAU GANTI RUGI LAIN ATAU PERBELANJAAN YANG TIMBUL DISEBAB OLEHNYA. AWD DAN SYARIKAT GABUNGANNYA TIDAK MEMPUNYAI LIABILITI DAN TIDAK AKAN MEMULANGKAN BAYARAN BALIK SEKIRANYA BERLAKU SEBARANG KELEWATAN, PEMBATALAN, TERLEBIH TEMPAH, MOGOK, FORCE MAJEURE ATAU SEBAB LAIN DI LUAR KAWALAN LANGSUNG MEREKA, DAN MEREKA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG PERBELANJAAN TAMBAHAN, PENGABAIAN, KELEWATAN, PENGHALAAN SEMULA ATAU SEBARANG TINDAKAN KERAJAAN ATAU PIHAK BERKUASA.

TIADA SEBARANG KEADAAN YANG AWD, SYARIKAT GABUNGANNYA, DAN/ATAU PEMBEKAL MASING-MASING AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG GANTI RUGI SECARA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, HUKUMAN, SAMPINGAN, KHAS, ATAU DISEBABKAN OLEH AKIBAT YANG TIMBUL DARI, ATAU DALAM APA CARA BERHUBUNG DENGAN, PENGGUNAAN LAMAN WEB INI ATAU DENGAN KELEWATAN ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI, ATAU UNTUK SEBARANG MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG DIDAPATI MELALUI LAMAN WEB INI, ATAU SEBALIKNYA TIMBUL DARI PENGGUNAAN LAMAN WEB INI, SAMA ADA BERDASARKAN KONTRAK, TORT, LIABILITI KETAT, ATAU SEBALIKNYA, WALAUPUN JIKA AWD, SYARIKAT GABUNGANNYA, DAN/ATAU PEMBEKAL MASING-MASING TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN GANTI RUGI. OLEH KERANA BEBERAPA NEGERI/BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PENGEHADAN LIABILITI UNTUK GANTI RUGI AKIBAT ATAU SAMPINGAN, HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERKENAAN DENGAN ANDA.


PERLINDUNGAN

Anda bersetuju untuk mempertahankan dan melindungi AWD, syarikat gabungannya, dan/atau pembekal masing-masing dan mana-mana pegawai, pengarah, kakitangan dan ejen mereka daripada dan terhadap sebarang tuntutan, sebab tindakan, permintaan, pemulihan, kerugian, ganti rugi, denda, penalti atau kos atau perbelanjaan lain bagi apa-apa jenis atau sifat termasuk tetapi tidak terhad pada yuran guaman dan perakaunan yang munasabah, yang dibawa oleh:

 • • anda atau bagi pihak anda melebihi liabiliti yang diterangkan di atas; atau

 • • oleh pihak ketiga sebagai akibat dari:

  • - perlanggaran anda terhadap perjanjian ini atau dokumen yang dirujuk di sini;

  • - perlanggaran anda terhadap mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga; atau

  • - penggunaan anda pada laman web ini.


TIADA KEGUNAAN YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG ATAU DILARANG

Sebagai syarat penggunaan anda pada laman web ini, anda menjamin bahawa anda tidak akan menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh terma, syarat dan notis ini.


PAUTAN KE LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin mengandungi hiperpautan ke laman web yang dikendalikan oleh pihak selain daripada AWD. Hiperpautan tersebut disediakan untuk rujukan anda sahaja. AWD tidak mengawal laman web tersebut dan tidak bertanggungjawab atas kandungan atau penggunaannya. Kemasukan hiperpautan AWD ke laman web tersebut tidak menunjukkan sebarang pengendorsan bahan pada laman web tersebut atau sebarang perkaitan dengan pengendali mereka.


PERISIAN YANG BOLEH DIDAPATI PADA LAMAN WEB INI

Mana-mana perisian yang disediakan untuk dimuat turun dari laman web ini ("Perisian") adalah karya hak cipta AWD, syarikat gabungannya, dan/atau pembekal mereka. Penggunaan Perisian oleh anda adalah tertakluk pada syarat-syarat perjanjian lesen pengguna akhir, jika ada, yang disertakan, atau disertakan dengan, Perisian ("Perjanjian Lesen"). Anda tidak boleh memasang atau menggunakan mana-mana Perisian yang disertakan dengan atau termasuk Perjanjian Lesen melainkan anda terlebih dahulu bersetuju dengan syarat-syarat Perjanjian Lesen.

Untuk sebarang Perisian yang tidak disertai dengan Perjanjian Lesen, AWD dengan ini memberikan anda, pengguna, lesen, peribadi tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Perisian bagi melihat dan sebaliknya menggunakan laman web ini selaras dengan terma dan syarat ini dan bukan untuk tujuan lain.

Sila ambil perhatian bahawa semua Perisian, termasuk, tanpa had, semua kod HTML dan kawalan Active X yang terkandung pada laman web ini, dimiliki oleh AWD, syarikat gabungannya, dan/atau pembekal mereka, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan peruntukan perjanjian antarabangsa. Sebarang penghasilan semula atau pengedaran semula Perisian yang dilarang oleh undang-undang secara jelas, dan boleh membawa kepada penalti sivil dan jenayah yang berat. Pesalah akan didakwa sehingga ke tahap maksimum.

TANPA MENGEHADKAN YANG DI ATAS, MENYALIN ATAU PENGHASILAN SEMULA PERISIAN KE MANA-MANA PELAYAN ATAU LOKASI LAIN UNTUK PENGHASILAN SEMULA LANJUTAN DAN PENGEDARAN SEMULA JUGA JELAS DILARANG. PERISIAN INI ADALAH TERJAMIN, SEKIRANYA ADA, HANYA MENGIKUT TERMA PERJANJIAN LESEN.

Anda mengakui bahawa Perisian dan sebarang dokumentasi yang disertakan dan/atau maklumat teknikal adalah tertakluk pada undang-undang dan peraturan-peraturan kawalan eksport Amerika Syarikat yang berkenaan. Anda bersetuju untuk tidak mengeksport atau mengeksport semula Perisian, secara langsung atau tidak langsung, ke mana-mana negara yang tertakluk pada sekatan eksport Amerika Syarikat.


PENGUBAHSUAIAN TERMA DAN SYARAT INI

AWD berhak untuk menukar terma, syarat, dan notis di mana laman web ini ditawarkan dan anda bersetuju untuk menerima dan terikat dengan terma, syarat dan notis yang berkuat kuasa pada masa penggunaan anda pada laman web ini dan kemudahannya.


UMUM

Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang Negeri Texas, Amerika Syarikat. Anda dengan ini bersetuju terhadap bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah di Daerah Dallas, Texas, Amerika Syarikat, dalam semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini. Penggunaan laman web ini adalah tidak dibenarkan dalam mana-mana bidang kuasa yang tidak melaksanakan segala peruntukan terma dan syarat ini, termasuk, tanpa had, perenggan ini.

Anda bersetuju bahawa tiada usaha sama, perkongsian, pekerjaan, atau hubungan agensi yang wujud antara anda dan AWD akibat daripada perjanjian ini atau penggunaan laman web ini.

Pelaksanaan AWD ke atas perjanjian ini adalah tertakluk pada undang-undang dan proses undang-undang sedia ada, dan apa-apa yang terkandung dalam perjanjian ini yang menjejaskan hak AWD untuk mematuhi permintaan penguatkuasaan undang-undang atau keperluan yang berkaitan dengan penggunaan anda pada laman web ini atau maklumat yang disediakan atau dikumpulkan oleh AWD yang berkenaan dengan penggunaan tersebut.

Jika mana-mana bahagian perjanjian ini ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan mengikut undang-undang berkenaan termasuk, tetapi tidak terhad pada, penafian jaminan dan had tanggungan yang dinyatakan di atas, maka peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap sebagai digantikan oleh peruntukan dikuatkuasakan yang sah yang paling sesuai dengan tujuan peruntukan asal dan perjanjian itu hendaklah terus berkuat kuasa.

Perjanjian ini (dan apa-apa terma dan syarat lain yang dirujuk di sini) membentuk keseluruhan perjanjian di antara anda dan AWD yang berkenaan dengan laman web ini dan ia menggantikan semua komunikasi dan cadangan terdahulu atau semasa, sama ada secara elektronik, lisan, atau bertulis, di antara pelanggan dan AWD yang berkenaan dengan laman web ini. Versi bercetak perjanjian ini dan apa-apa notis yang diberikan dalam bentuk elektronik boleh diterima dalam prosiding kehakiman atau pentadbiran berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian ini sehingga takat yang sama dan tertakluk pada syarat yang sama seperti dokumen perniagaan yang lain dan rekod yang asalnya dihasilkan dan dikekalkan dalam bentuk bercetak.

Nama rekaan syarikat, produk, orang ramai, watak, dan/atau data yang dinyatakan di sini tidak bertujuan untuk mewakili mana-mana individu, syarikat, produk, atau peristiwa sebenar. Apa-apa hak yang tidak diberi secara nyata di dalam ini adalah terpelihara.


PENGGUNAAN LAMAN WEB AWD

Laman web AWD disediakan semata-mata untuk membantu pelanggan dalam menentukan ketersediaan barangan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan pelancongan dan bukan untuk sebarang tujuan lain. Anda menjamin bahawa anda sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai kuasa sah untuk memasuki perjanjian ini dan untuk menggunakan laman web ini selaras dengan semua terma dan syarat yang terkandung di dalamnya. Anda bersetuju untuk menyelia semua penggunaan laman web ini oleh kanak-kanak di bawah nama atau akaun anda. Anda juga menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan oleh anda atau ahli keluarga anda yang menggunakan laman web ini adalah benar dan tepat. Anda memahami bahawa penggunaan berlebihan, aktiviti yang mencurigakan, tanda-tanda penipuan, atau penyalahgunaan laman web ini boleh menyebabkan AWD menutup mana-mana akaun AWD berkaitan. Jika anda telah menjalankan sebarang aktiviti penipuan, AWD berhak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang yang perlu dan anda boleh dipertanggungjawab untuk kerugian kewangan pada AWD, termasuk kos litigasi dan ganti rugi. Untuk menyelesaikan pembekuan atau penutupan akaun, sila hubungi perkhidmatan pelanggan.


PENUKAR MATA WANG

Kadar mata wang adalah berdasarkan sumber yang boleh didapati kepada orang awam dan hendaklah digunakan sebagai garis panduan sahaja. Kadar tidak disahkan sebagai tepat, dan kadar sebenar mungkin berbeza. Sebut harga mata wang tidak dikemas kini tiap-tiap hari. Semak tarikh pada Penukar Mata Wang untuk hari mata wang itu telah dikemas kini kali terakhir. Maklumat yang dibekalkan melalui aplikasi ini adalah dipercayai tepat, tetapi AWD, syarikat gabungannya, dan/atau pembekal mereka tidak menjamin atau mengesahkan ketepatan maklumat tersebut. Apabila menggunakan maklumat ini untuk sebarang tujuan kewangan, AWD menasihatkan pelanggan untuk berunding dengan profesional yang berkelayakan untuk mengesahkan ketepatan kadar mata wang. AWD, syarikat gabungannya, dan/atau pembekal mereka tidak membenarkan penggunaan maklumat ini untuk sebarang tujuan selain daripada kegunaan peribadi dan melarang sehingga tahap maksimum yang boleh dibenarkan untuk jualan semula, pengagihan semula, dan penggunaan maklumat ini untuk tujuan komersil.


NOTIS BAHAN YANG MELANGGAR HAK CIPTA

Jika anda percaya dengan suci hati bahawa bahan-bahan yang dihoskan oleh kami melanggar hak cipta anda, anda (atau ejen anda) boleh menghantar notis bertulis yang menyertakan maklumat berikut. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak akan memproses aduan anda jika ia tidak diisikan dengan betul atau tidak lengkap. Sebarang gambaran yang salah dalam notis anda mengenai sama ada kandungan atau aktiviti yang menyalahi mungkin mendedahkan anda pada liabiliti untuk ganti rugi.

1. Pengenalpastian jelas pada kerja hak cipta yang anda dakwa telah dilanggar.
2. Pengenalpastian jelas bahan yang anda dakwa sebagai melanggar undang-undang di Laman Web, seperti pautan pada bahan yang melanggar hak cipta.
3. Alamat, alamat e-mel dan nombor telefon anda.
4. Satu kenyataan bahawa anda mempunyai "kepercayaan dengan suci hati bahawa bahan yang didakwa sebagai pelanggaran hak cipta adalah tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang."
5. Satu kenyataan bahawa "maklumat dalam pemberitahuan tersebut adalah tepat, dan di bawah hukuman sumpah bohong, pihak yang membuat aduan diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang dikatakan telah melanggar undang-undang."
6. Tandatangan oleh orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa telah dilanggar.

Anda boleh menghantar notis anda kepada kami melalui e-mel ke hotels-copyright@hotels.com, melalui faks ke (+1) 425 679-7251, Perhatian: Jabatan Undang-Undang IP/Tanda Dagangan, Aduan DMCA atau dengan menggunakan maklumat hubungan di bawah:

 • Hotels.com, L.P.
 • Attn: Jabatan Undang-Undang IP/Tanda Dagangan, Aduan DMCA
 • c/o NRAI
 • 16055 Space Center Blvd., Suite 235
 • Houston, TX 77062


NOTIS BALAS

Jika bahan yang anda telah siarkan telah dikeluarkan, anda boleh memfailkan pemberitahuan balas melalui faks atau mel biasa yang menetapkan hal-hal yang dinyatakan di bawah. Anda mungkin mahu mendapatkan khidmat peguam sebelum berbuat demikian. Sila masukkan butiran yang berikut:
1. Pengenalpastian kandungan tertentu yang telah dikeluarkan atau dihentikan dan lokasi di mana kandungan telah muncul di laman web ini. Sila berikan alamat URL sekiranya boleh.

2. Nama anda, alamat surat-menyurat, nombor telefon dan alamat e-mel.

3. Satu kenyataan bahawa anda bersetuju dengan bidang kuasa Mahkamah Daerah Persekutuan bagi daerah kehakiman di lokasi alamat anda, atau jika alamat anda di luar Amerika Syarikat, untuk mana-mana daerah kehakiman di mana AWD boleh ditemui, dan bahawa anda akan menerima penyampaian proses daripada pihak yang melaporkan kandungan anda, atau ejen pihak tersebut.

4. Kenyataan yang berikut: "Saya bersumpah, di bawah hukuman sumpah bohong, bahawa saya mempunyai kepercayaan dengan hati suci bahawa kandungan yang dikenal pasti di atas telah dikeluarkan atau dihentikan akibat daripada kesilapan atau pengenalpastian yang salah."

Tandatangan dokumen dan hantarkan komunikasi bertulis ke alamat yang berikut:

 • Hotels.com, L.P.
 • Perhatian: Jabatan Undang-Undang IP/Tanda Dagangan, Aduan DMCA
 • c/o NRAI
 • 16055 Space Center Blvd., Suite 235
 • Houston, TX 77062

ATAU anda boleh faks ke: (425) 679-7251, Perhatian: Jabatan Undang-Undang IP/Tanda Dagangan, Aduan DMCA

Untuk sebarang soalan tambahan berkaitan dengan proses DMCA untuk Hotels.com, sila hubungi kami di (425) 679-3751.


PENAMATAN AKAUN

Selaras dengan Akta Hak Cipta Digital Milenium ("DMCA") dan undang-undang lain yang terpakai, AWD telah menerima pakai dasar menamatkan, dalam keadaan yang sesuai dan mengikut budi bicara AWD, pelanggan atau pemegang akaun yang dianggap sebagai pelanggar hak cipta yang berulang. AWD juga boleh mengikut budi bicaranya mengehadkan akses ke laman web ini dan /atau menamatkan akaun mana-mana pengguna yang melanggar mana-mana hak harta intelek orang lain, sama ada atau tidak jika terdapat apa-apa pelanggaran yang berulang. Jika anda percaya bahawa seseorang pemegang akaun atau pelanggan itu adalah pelanggar hak cipta yang berulang, sila berikan maklumat yang mencukupi untuk kami mengesahkan bahawa pemegang akaun atau pelanggan adalah pelanggar hak cipta yang berulang apabila memfailkan notis anda.