Notis Undang-undang

Laman web ini dimiliki oleh Asia Web Direct (HK) Limited. Hak cipta material yang terkandung di dalam laman web ini dimiliki dan kekal bersama Asia Web Direct melainkan dinyatakan sebaliknya. Akses anda kepadanya tidak menjadi lesen untuk mengeluarkan semula dan/atau mengedarkan maklumat ini. Asia Web Direct tidak memperakui atau menerima sebarang tanggungjawab terhadap kandungan, atau penggunaan, sebarang laman web yang dipautkan kepada laman ini.

Laman web ini telah dibangunkan secara jujur oleh Asia Web Direct. Selagi dibenarkan oleh undang-undang, segala maklumat ditawarkan tanpa sebarang jenis jaminan, sama ada secara tersurat atau tersirat, termasuk, namun tidak terhad kepada, jaminan boleh niaga tersurat, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau kelengkapan atau ketepatan maklumat di dalamnya. Maklumat di laman web ini mungkin mengandungi ketidaktepatan teknikal atau kesalahan ejaan. Maklumat boleh diubah atau dikemas kini tanpa notis. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju bahawa Asia Web Direct tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang terbit daripada penyediaan atau penggunaan maklumat dan material yang terkandung di dalam laman web ini (selain kerugian yang tidak dikecualikan oleh undang-undang).

Sebarang maklumat atau material yang diberikan kepada kami secara terus atau tidak langsung atau melalui laman web, selain maklumat peribadi dan maklumat tempahan (lihat Polisi Privasi & Hak Cipta kami) akan dianggap tidak sulit, dan tidak mempunyai sebarang nilai komersial. Dengan memberikan sebarang maklumat atau material, anda memberikan Asia Web Direct dan afiliasinya lesen tidak terhad dan tidak boleh ditarik untuk menggunakan, mengeluarkan semula, memaparkan, melaksanakan, mengubah, memindahkan dan mengedarkan maklumat atau material sedemikian. Anda juga memberikan Asia Web Direct dan afiliasinya lesen bebas untuk menggunakan sebarang idea, konsep, tunjuk ajar atau teknik yang terkandung di dalam laman web ini. Tiada bahan akan diperakui atau dikembalikan kecuali perjanjian bertulis dibuat semasa peruntukan diberikan.